Taak van de gemeente

De taak van de gemeente is het zorgen voor de regie. Dit betekent vooral stimuleren, faciliteren, samenhang creëren en financieren van het werk dat onder meer door zorginstellingen en welzijnsinstellingen wordt uitgevoerd. De gemeente besteedt dit werk aan.

In de sfeer van de ‘zorg’ regelt de gemeente het verstrekken van algemene en individuele voorzieningen en zorgt voor ondersteuning van de mantelzorg en het vrijwilligerswerk.De gemeente stelt ook de hoogte van de eigen bijdragen voor de verschillende voorzieningen vast en regelt de indicatiestelling.

In de sfeer van ‘welzijn’ draagt de gemeente zorg voor een goed functionerende samenleving, bij voorbeeld door het versterken van de sociale samenhang in buurten.

De gemeente heeft veel beleidsvrijheid. Voor de uitvoering van de wet maakt ze elke vier jaar een beleidsplan. De gemeente is verplicht dat te doen in samenspraak met de burgers (burgerparticipatie). De meeste gemeenten (ook Delft) hebben daarvoor een Wmo-adviesraad opgericht. Dit jaar moeten de gemeenten het Wmo-beleidsplan 2011-2015 vaststellen .Daarbij zullen zij ongetwijfeld inspelen op de inhoud van de nieuwe modelverordening van de VNG (verenigi ng van Nederlandse gemeenten).