Financiën

Het vermogen van de stichting

Het tot verwezenlijking van het doel der stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:

  • subsidies, fondsenwerving, giften, donaties, collectes en lezingen;
  • hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten; erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
  • hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

Banknummer

Banknummer NL67 ABNA 0620 3891 41
t.n.v Stichting RK Stadsdiaconaat Delft e.o.