Organisatie

Het R.K. Stadsdiaconaat Delft

Organisatievorm

De Stichting Rooms Katholiek Stadsdiaconaat Delft e.o. (RKSD) is opgericht op 30 maart 2005 en is gevestigd te Delft. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd en heeft een stichtingsbestuur. De stichting is een initiatief geweest van de toenmalige rooms-katholieke Delftse parochies. Deze zijn in 2010 gefuseerd tot de H. Ursulaparochie met vier geloofsgemeenschappen en vier kerkgebouwen. De stichting werkt nauw samen met de parochie.

Eindverantwoordelijke voor de organisatie en uitvoering van het stadsdiaconaat is diaken Melchior Kerklaan, als bezoldigd leidinggevende van het Stadsdiaconaat. Hij coördineert het takenpakket van het Stadsdiaconaat vanuit het kantoor en ‘hoofdkwartier’ aan de Burgwal en geeft leiding aan de opbouw van een diaconale structuur in de stad. Hij begeleidt stedelijke projecten, onderhoudt contacten met andere instellingen en organisaties in de stad, volgt ontwikkelingen, heeft contact met de politiek en zorgt voor de noodzakelijke PR-activiteit. Hij wordt bijgestaan door leden van het bestuur van het Stadsdiaconaat en wordt geadviseerd door de leden van de ‘kerngroep diaconie van de stad Delft’. Deze kerngroep is een stadsbrede klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de diaconiewerkgroepen van de vier geloofsgemeenschappen, de werkvelden van het Stadsdiaconaat en andere organisaties. Zij overleggen met de diaken en adviseren hem aangaande diaconale parochiële en stedelijke projecten. Deze kerngroep komt vier maal per jaar bijeen. Alle activiteiten van het Stadsdiaconaat zijn te vinden op de website: www.rksd.nl.

Taak binnen de H. Ursulaparochie

In de nog steeds groeiende samenwerking van de geloofsgemeenschappen wordt men zich bewust dat de diaconie wordt waargemaakt op twee niveaus: op het niveau van de wijk (door de plaatselijke geloofsgemeenschappen) en op het niveau van de stad (door parochiële projecten en acties). Op het niveau van de geloofsgemeenschap kent men de zorg voor mensen uit eigen gemeenschap/wijk, zoals ouderen- en ziekenzorg of bepaalde acties voor missiegebieden/ ontwikkelingslanden. Men probeert hier te vertalen naar de eigen geloofsgemeenschap. De stedelijke (parochiële) activiteiten hebben betrekking op de hele stad waarin samenwerking wordt gezocht met andere kerkgenootschappen en jongeren in de diaconie. Specifiek in de armoedebestrijding wordt samenwerking gezocht door te participeren in b.v. de stuurgroep “arme kant van Delft”. Ook is er regelmatig overleg met gemeentelijke instellingen en met de politiek.

Doel van de Stichting

  • Het opbouwen van een diaconale structuur in de stad Delft;
  • De vier geloofsgemeenschappen van de H. Ursulaparochie motiveren tot actie en samenwerking op diaconaal vlak;
  • Het zoveel mogelijk samenwerken op diaconaal vlak met andere kerkgenootschappen in Delft;
  • Het actief zijn en werken op het maatschappelijk middenveld van Delft, daar waar de gemeente Delft dit niet tot haar kerntaak rekent;
  • Het ondersteunen van groepen en projecten, zowel binnen kerkelijk dan wel buiten kerkelijk, zo nodig financieel (zoals vieringen, maaltijden met daklozen, voedselbank,opslag meubelen etc.);
  • Het in speciale gevallen financieel ondersteunen of doorverwijzen (b.v. naar de voedselbank) van individuen die op een of andere manier zijn vast gelopen in het leven en hulp en ondersteuning behoeven.

Op basis van haar christelijke grondslag probeert de stichting Rooms-Katholiek Stadsdiaconaat Delft e.o. het Evangelie in praktijk te brengen door mensen als uniek en gelijkwaardig te zien en niemand buiten te sluiten.