Kerkelijke betrokkenheid

De doelgroepen die ondersteuning via de Wmo nodig hebben bij participatie en zorg staan in de diaconale traditie van de kerken hoog op de agenda. Zoals ouderen, dak- en thuislozen, mensen met lage inkomens en mensen met beperkingen. De kerken verlenen op dit terrein (vrijwillige) zorg en spannen zich ervoor in dat deze mensen in de samenleving kunnen meedoen. Daarbij gaat het om:

 • mensen in nood helpen:
  • niet verdubbelen wat er al is en geen verantwoordelijkheden overnemen;
  • uitgaan van de noden én de rechten van mensen;
  • de eigen capaciteiten van mensen en hun organisaties versterken;
 • bijdragen aan het stichten van gemeenschap en sociale samenhang:
  • in eigen kring;
  • over de grenzen van de eigen kring heen door samenwerking met het buurt- en wijkwerk
 • deelnemen in besturen van instellingen op het terrein van zorg en welzijn;

problemen signaleren en de publieke opinie en politiek beïnvloeden; dat kan bijvoorbeeld door deelname in een Wmo-adviesraad.