Wmo-raad in Delft

De Wmo-raad Delft (www.wmoraaddelft.nl ) is in november 2008 ingesteld en heeft als taak gevraagd en ongevraagd advies te geven over:

  • de hoofdlijnen van het te voeren Wmo-beleid
  • vernieuwing van de Wmo door signaleren van knelpunten en trends

De Wmo-raad bestaat op het ogenblik uit 11 leden allen op persoonlijke titel. Bij de samenstelling is rekening gehouden met een verdeling naar leeftijd, sekse en etniciteit.

Om tot inhoudelijke verdieping te komen werkt de Wmo-raad met vier werkgroepen:

  1. wonen, zorg en welzijn (prestatieveld 3 t/m 6);
  2. OGGZ (prestatieveld 7, 8 en 9);
  3. samenwerken in de wijken (prestatieveld 1);
  4. jeugd (prestatieveld 2).