Informatie-update over de maaltijdvieringen

Afgelopen week heeft het team van de maaltijdvieringen vergaderd. Hieruit is het volgende naar voren gekomen:

  • Wanneer we weer kunnen starten, is – nog steeds – afhankelijk van hoe het coronavirus zich verspreidt de komende maanden.
  • Wanneer het virus een beetje wegblijft, hopen we in september weer te kunnen starten met de maaltijdvieringen. Maar niets is nog zeker; we kunnen niet in de toekomst kijken!
  • Als de maaltijdviering in september doorgaat, dan zal deze zijn op zaterdag 26 september. (let op: Dit is een andere datum dan in de jaarlijkse folder staat vermeld!)
  • De maaltijdvieringen zullen worden gehouden in de Maria van Jessekerk, waar veel meer ruimte is om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
  •  Om ervoor te zorgen dat iedereen veilig aan de maaltijdvieringen kan deelnemen, zullen er ook regels komen voor het samen eten en vieren. Deze regels moeten ervoor zorgen dat niet iedereen tegelijk op dezelfde plek gaat komen.

Nieuwsbrief DAK januari 2018

Bijeenkomsten

Presentatie handboek Diaconiewetenschap
Het nieuwe handboek diaconiewetenschap wordt tijdens de diaconale studiekring gepresenteerd. De nadruk ligt op tien praktijkbeschrijvingen, die een inkijk geven in en reflectie op de diaconale praktijk. Aanmelden kan nog tot 25 januari 2018. Kijk hier voor meer informatie.
 
Berichten
 
Online training
Sommige inloophuizen hebben een intakeformulier als er een nieuwe vrijwilliger komt. Check uw intake procedure eens door te kijken naar de online training ‘Begeleiden van vrijwilliger’. Kijk hier voor meer informatie.
Daarnaast zijn nog 5 andere trainingen te volgen voor vrijwilligers en mantelzorgers. Meer informatie daarover vindt u hier.
 
Regelgeving over privacy
Hoe gaat u om met de privacy van uw (vrijwillige) medewerkers en gasten? Wat betekent de nieuwe wet? Bekijk hier het stappenplan op de website van het NOV.

Wij doen mee – subsidie
Organiseert u een activiteit voor vluchtelingen? Doe voor aanvragen tot € 2500 een beroep op ‘Wij doen mee’. Er is zelfs geen aparte stichting nodig en het antwoord komt binnen 7 dagen. Kijk hier voor meer informatie.
 
Teken de petitie: Ze zijn al thuis!
Het kinderpardon beoogt een groep asielzoekerskinderen die hier al jarenlang verblijven een verblijfsvergunning te geven, zodat ze niet meer bang hoeven zijn dat ze worden uitgezet naar een land dat ze vaak niet eens kennen. Wees er snel bij: Laat vóór 22 januari aanstaande ook uw stem horen!
Lees meer hier.
 
Armoede live – 10 jaar later
Langdurige armoede neemt toe in Nederland. In de inloophuizen merk je dat. Veel inloophuizen zorgen voor gratis maaltijden, weggeefhoekjes en ruilbanken.  In ‘Armoede Live! 10 jaar later’ worden mensen die 10 jaar geleden meededen aan een interviewproject opnieuw geportretteerd. Lees hier de portretten.
 
Uit de praktijk – Delft
Dit schrijft een vrijwilliger in het Jaarverslag van de Jessehof Delft 2016
‘De Jessehof is in vijf jaar een tweede thuis geworden van een groep van ongeveer 120 mensen. Een plek waar mensen andere mensen ontmoeten. Voor mij is de tijd die ik in de Jessehof steek een investering, die zich dagelijks terugbetaalt. De tijd en aandacht die je erin stopt komen overvloedig terug in contacten met mensen, zowel met gasten als met andere vrijwilligers. In die paar jaar heb ik meer van de breedheid en verscheidenheid van de samenleving gezien dan in de twintig jaar daarvoor. Het is daarom een verrijking van mijn leven….’
 
Vragen en suggesties aan Netwerk DAK en aan elkaar
Je kunt zelf bijdragen aan de Nieuwsbrief door melding te maken van een vacature, een evenement of een ontwikkeling in het werk. Mail je vraag, opmerking of kopij naar het secretariaat van Netwerk DAK of bel 06 3 71 929 76. Als je de voicemail inspreekt dan word je terug gebeld. 

DAK NIEUWSBRIEF februari 2016

Vacatures

RK Diaconaal pastoraal medewerker
Het Bisdom Roermond is op zoek naar een RK Diaconaal medewerker voor 16 uur per week. Solliciteren kan tot uiterlijk 1 maart 2016.

Aankondigingen Netwerk DAK

Enquête Dak bij de tijd
63 organisaties vulden de enquête in en enkele opvallende punten zijn: maar een heel klein aantal inloophuizen is alleen gericht op (kleinschalige) ontmoeting; de meeste werkplekken hebben ook activiteiten en hulpverlening in huis. Overigens werken kleinschalige ontmoetingsplekken (huiskamerprojecten) vaak wel weer samen met andere hulpverlenende diaconale organisaties. Verder is een algemene trend dat er sprake is van groei in het aantal bezoekers; bij een klein aantal werkplekken is het aantal bezoekers ongeveer gelijke gebleven.
De projectgroep is nu hard aan het werk om de resultaten te analyseren. Tegelijk wordt gewerkt aan een kwaliteitskaart, een soort scan van wat er komt kijken bij een buurt of straatpastoraat of een inloophuis.

Manifest aan de slag
Mensen zonder verblijfsvergunning mogen niets doen in Nederland. Ze mogen niet werken en niet studeren, zelfs geen vrijwilligerswerk doen. Maar ook zij moeten zich kunnen ontwikkelen en kunnen participeren in de samenleving.
Het manifest ‘Participatie Ongedocumenteerden’ roept op tot het verruimen van de mogelijkheden voor ongedocumenteerde vluchtelingen en migranten. Kijk hier voor het manifest. Netwerk DAK is mede ondertekenaar van het manifest.

Berichten

Het Fuikmodel in vrijwilligerswerk
Bij sommige inloophuizen komt naar voren dat het moeilijk is om nieuwe vrijwilligers te vinden doordat het vrijwilligersbestand weinig doorstroomt. Hoe werkt dit ‘fuikmodel’, dat nogal eens voorkomt in parochies, maar kennelijk ook in inloophuizen? Klik hier om te lezen wat je er aan kunt doen.

Betekenisvolle ontmoetingsplekken
Huiskamers van de wijk en buurthuizen in zelfbeheer schieten als paddenstoelen uit de grond. Maken zij inloophuizen overbodig? David ter Avest schreef een artikel over inloophuizen en deze nieuwe buurtinitiatieven. De knelpunten zijn financiën en voldoende vrijwilligers. Het belang van deze betekenisvolle plekken, wordt meer en meer onderkend. Meer lezen.

Betrokkenheid troef
Het nieuwe Knooppunt ‘Kerken en Armoede’ bracht een brochure uit met voorbeelden van diaconale activiteiten tegen armoede in Nederland. De bundel heet ‘Betrokkenheid troef’. Klik hier voor meer informatie. De bundel maakt de enorme inzet zichtbaar, van de kerken tegen armoede. Men wil allen die hieraan werken inspireren en sterken in de wetenschap dat zij deel uitmaken van een bredere beweging van barmhartigheid en gerechtigheid.

Ondersteuningsprogramma Taal voor het leven
Het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven helpt gemeenten en organisaties met het organiseren van taalscholing voor mensen die laaggeletterd zijn en beter willen leren lezen, schrijven, spreken, rekenen of omgaan met een computer. Als vrijwilligers van uw organisatie de basistraining volgen, dan kunt u gratis papieren en online lesmateriaal bestellen. Op de website vindt u alles voor cursisten, vrijwilligers, samenwerkingspartners en ondersteuning.

Levensvragen bij ouderen krijgen meer aandacht in de zorg. Het Expertisenetwerk Levensvragen heeft zijn website ondergebracht bij het Kennisplein Zorg voor Beter, omdat zingevingsvragen steeds meer worden gezien als onderdeel van kwalitatief goede zorg. Het Expertisenetwerk Levensvragen meent dat aandacht voor levensvragen hoort bij een goede kwaliteit van zorg voor ouderen.

Kijk hier voor enkele speelfilms over ouder worden.

Op 17 maart is een symposium over krachtgericht werken met ouderen in de wijk.

Onverwacht opgewekt
Biedt op 7 maart de masterclass Provocatief, “Helpen door niet te helpen!”, trainer is Marieke Sillevis Smitt. Kijk hier voor het volledige aanbod.

Agenda

Maandelijkse Stilte actie tegen armoede
De Stilte actie tegen armoede is in het tiende jaar van haar bestaan. De datum is 21 juni. Maar tot die tijd is ieder welkom elke derde dinsdag van de maand om 13.00 uur aan het Plein te Den Haag.

Inspiratiedag Kansfonds
Hoe gaan we om met kwetsbaarheid in deze tijd? Rond die vraag organiseert Kansfonds in het voorjaar van 2016 een inspiratiedag. De dag vindt plaats op zaterdag 16 april 2016. Het programma volgt later, maar op de website van Kansfonds kunt u zich aanmelden voor informatie.

Volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief verschijnt eind maart 2016 Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, zendt u dan een e-mail naar het secretariaat.

Diaconaal weekend 2015

Poster_Diaconaalweekend2015_webDiaconaal weekend, conservenactie en collecte PCI-en

In het weekend van 21 en 22 november is het in de Ursulaparochie en in de parochie van OLV van Sion weer Diaconaal Weekend. Het centrale thema zal dit jaar zijn: ‘Hart voor de ander’. In dat weekend staan we in onze geloofsgemeenschappen stil bij wat diaconie voor de kerk, voor ons leven en werken en voor ons eigen kerk-zijn betekent. Diaconie is immers “de hulp aan, de strijd voor en de solidariteit met mensen in nood”. We denken na over onze eigen rol als het gaat om de hulp aan mensen in de knel, dichtbij en ver weg.

In datzelfde weekend is ook al enkele jaren de jaarlijkse conservenactie, de inzameling van voedsel in blik, conserven. Conserven zijn lang houdbaar en kunnen dus een hele tijd worden bewaard. Door conserven in te zamelen legt de voedselbank een voorraad aan waaruit in tijden van schaarste (dat wil zeggen als de aanvoer van verse producten wat minder is) geput kan worden om de voedsel­pakketten op een aanvaardbaar peil te houden. De conserven­actie van de Voedselbank wordt in alle kerken van Delft gehouden. Om nou verwarring voor te zijn: er is in de kerken van de Ursula­parochie en in kerken van de parochie van OLV van Sion al de reguliere maandelijkse inzameling van houdbare producten in het eerste volle weekend van de maand (dat is dus 7 – 8 november). We gaan niet twee keer een inzamel­weekend organiseren. Maar conserven zijn nog steeds nodig. Mag ik u daarom vragen om bij de inzameling van houdbare producten in november (en het weekend mag u gewoon zelf kiezen) te denken aan het meebrengen van wat extra conserven (blikgoed)?

Een ander belangrijk aandachtspunt in het Diaconale Weekend zijn de collectes voor de beide Parochiële Caritas Instellingen (PCI). De PCI is in beide parochies een zelfstandig orgaan dat in en vanuit de parochie actief aan armenzorg doet. De PCI ondersteunt kleinschalig parochianen maar ook niet-parochianen die het in materieel opzicht moeilijk hebben en hulp nodig hebben. Denk daarbij aan vervanging van b.v. huisraad en witgoed, kleine noodleningen en andere hulp. De PCI doet niet aan structurele hulpverlening.

21 november: diaconale vrijwilligersmiddag in de Jessehof

Op zaterdag, 21 november nodigen we alle diaconale vrijwilligers die actief zijn in de vier geloofs­gemeen­schappen van de Ursulaparochie, in de drie geloofsgemeenschappen van de parochie van Onze-Lieve-Vrouw van Sion èn alle vrijwilligers die actief zijn bij het R.K. Stadsdiaconaat weer uit voor een vrijwilligersmiddag in de Jessehof. Eenmaal per jaar willen we als vrijwilligers die links en rechts diaconaal actief zijn, bij elkaar komen om elkaar te ontmoeten, samen te vieren, ervaringen uit te wisselen, lekker te eten en een glas op elkaars gezondheid te heffen.

Het programma start op 21 november om 14.30 uur. U kunt dan komen binnenlopen, er staat koffie en thee gereed. Om 15.00 uur is er een korte en bezinnende gebedsviering. Na een tweede kopje koffie of thee, verwelkomen we rond 15.30 uur een gastspreker die ons meeneemt in zijn/haar (diaconale) werk en wereld. Rond 17.00 uur wordt er een borrel geserveerd. Als het eten is gebracht, gaan we rond 17.30 uur aan de hutspotmaaltijd. We zullen weer zorgen voor een aantal lekkere stampotten waaruit kan worden gekozen. Na de maaltijd is er opnieuw een goede bak koffie of een fijn kopje thee. Tegen 19.00 uur sluiten we deze jaarlijkse bijeenkomst af.

Alle diaconale vrijwilligers in de geloofsgemeenschappen en de vrijwilligers van het Stads­diaconaat hebben reeds rechtstreeks of via via een uitnodiging gehad met de vraag om zich aan de melden. Mocht u als diaconale vrijwilliger uit een van de geloofsgemeenschappen of als vrijwilliger van het Stadsdiaconaat nog geen uitnodiging hebben gehad en u wil wèl graag komen, bel mij dan even op 06-21817519 of stuur een mailtje naar jan.lamberts@rksd.nl. Het komt dan allemaal nog goed. Ik zie u graag op 21 november in de Jessehof!