Project: SamenStadgenoot

RKSD_LOGO_SamenStadgenoot_formeel_150713_webcolorArmoede in Delft

Armoede heeft vele gezichten. Landelijk had 6% van de huishoudens in 2007 een inkomen op het niveau van bijstandsnorm. In Delft heeft ook bijna 10% van de huishoudens een inkomen op het sociale minimum (Bolten 2008). Naast de groeiende armoede die blijkt uit bijvoorbeeld de 250 gezinnen in Delft die momenteel gebruik moeten maken van de voedselbank, is er vooral de stille armoede van met name ouderen; vaak vrouwen met alleen AOW, alleenstaande moeders, mensen van niet-westerse afkomst, gezinnen met schulden, uitkeringsgerechtigden

Het concept armoede is veel breder is dan een tekort aan financiële middelen voor de eerste levensbehoeften. Sociale uitsluiting is hierbij te zien als een speciale vorm van armoede. Sociale uitsluiting treedt op als mensen langere tijd in armoede leven. Wij gaan hierbij uit van mensen die een bijstanduitkering ontvangen (tot 130% van de bijstandsnorm).

De armoede en situatie van huishoudens met een bijstandsinkomen verschilt in Delft naar wijk, etniciteit en huishoudsamenstelling. In Delft heeft een groot deel van de huishoudens een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Hiervan woonde de meeste mensen in Buitenhof (27%), Voorhof (25%), Vrijenban (24%) en Wippolder (20%) (COS: 2010).

Begin 2010 was 47% van de bijstandsontvangers van niet-westerse afkomst.

Beleidsmakers hebben vaak onvoldoende oog voor het sociale en psychische effect van bezuinigingen op deze groep bewoners. Zowel op landelijk als op lokaal niveau wordt vaak gesproken over empowerrment en de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Als je echter murw bent van de zorgen of de hele dag bezig bent overleven, dan hebben je vaak niet meer de energie om veel initiatief te ontwikkelen.

Samenstadgenoot Delft

SamenStadgenoot is een project dat oorspronkelijk ontstaan is als een WMO-project voor dak- en thuislozen, bedoeld om het imago van deze groep in de Deftse samenleving te verbeteren. Het rk stadsdiaconaat is, na het einde van de WMO-subsidie, met dit project doorgegaan omdat we vinden dat we niet alleen mensen aan de onderkant moeten helpen met maaltijden en andere materiële ondersteuning maar dat het zeker zo belangrijk is dat hun maatschappelijke status verbeterd wordt. Zij zijn net zo goed burger van Delft als anderen. We proberen de integratie van hen in Delft te verbeteren.

Een voorbeeld: op de middag voor de kerstviering van het rk stadsdiaconaat op 18 december, werd door de projectgroep SamenStadgenoot actie gevoerd op de markt. Op de markt werd erwtensoep en een flyer uitgedeeld door ‘paupers’ aan de burgers en gingen we met hen in gesprek. Het daklozenkoor de Straatklinkers zong kerstliederen. Deze actie trok veel publiek en er gingen zeker drie grote pannen erwtensoep doorheen! U zult de komende tijd zeker meer horen van SamenStadgenoot.