Nieuwsbrief Netwerk DAK augustus 2012

Aankondigingen Netwerk DAK

Vijfde landelijke netwerkdag van Netwerk Dak op 7 november

De vijfde landelijke netwerkdag is in Lelystad. Het thema van dit jaar is ‘samen met anderen present zijn. Hoe ga je als christelijke organisatie om met de overheid? Hoe kom je tot een constructieve samenwerking?’ Houd de datum vrij in uw agenda, in oktober volgt de uitnodiging met programma.

Jaarverslagen 2011

Vier jaarverslagen van aangesloten organisaties zijn op de website aangevuld. U kunt hier lezen wat Inloophuis De Ontmoeting in Amersfoort, Inloophuis Domino Gouda en Inloophuis Hengelo deden in 2011. Stek in Den Haag is een grote organisatie en zij maakten van het jaarverslag een soort stadsgids. Het Open Huis van de Kerken in Hoogeveen zond per post een jaarverslag.

Graag ontvangen we van alle aangesloten organisaties het jaarverslag. Ook ander materiaal zoals beleidsplannen, voorbeeldformulieren en verhalen kunt u zenden naar het secretariaat.

Praktische informatie op de website

Bij het secretariaat komen regelmatig vragen binnen over een huishoudelijk reglement of een taakomschrijving. Via deze link vindt U voorbeelden van huisregels en een beschrijving van bestuurstaken. Zij zijn onderdeel van de uitgebreide informatiebank voor inloophuizen.

In het najaar werkt het bestuur met een vrijwilliger aan het verbeteren van de website. Als u suggesties of wensen hebt of mee wilt denken, dan kunt u dit melden aan het secretariaat per email of via 06 3 71 929 76.

Berichten

Verplaatsing buurtpastoraat Utrecht

Erna Treurniet, werkzaam in buurtpastoraat Geuzenwijk Utrecht, meldt in haar maandelijks bericht dat het buurtpastoraat naar een andere wijk gaat. De stad verandert. De Geuzenwijk is geen achterstandswijk meer. De Protestantse Gemeente Utrecht (PGU), heeft besloten dat een buurtpastor dáár aanwezig moet zijn, waar de meest kwetsbare mensen zijn. Zij zal daarom in Overvecht haar werk voortzetten.

Sluiting inloophuis de Oase in Alphen aan den Rijn

De Oase was jarenlang een fijne plek voor mensen die zo maar kwamen binnenlopen voor een kop thee of koffie en een praatje. Jammer genoeg had het inloophuis te maken met een zodanig teruglopend bezoekersaantal dat er sprake was van een onbalans tussen vrijwilligers en gasten. In overleg met diaconie en parochiebestuur besloot men om in september 2012 te stoppen met het werk in de Oase.

Publicatie ‘Een Eigen Plek’

Het in januari 2012 verschenen boek ‘Een eigen plek’ beschrijft nauwlettend de ontwikkeling van de stichting Troost als een eigen ontmoetingsgelegenheid van, voor en door (ex-)psychiatrische cliënten. Van het allereerste begin, als er van de inbreng van cliënten nog geen sprake is, tot 15 jaar verder, als er met recht gesproken kan worden van een cliënt gestuurd project.
Het boek werd geschreven door Bert van Schagen die tot 2011 werkte voor het Oecumenisch Kerk- en Buurtwerk in Amsterdam Oost (OKB). Kijk hier voor meer informatie.

Oproepen

NRC Charity Awards

Stichting ‘Vluchtelingen in de knel’ is genomineerd voor de NRC Charity Awards! U kunt hier stemmen om hun nominatie te steunen. De winnaar van de NRC Charity Awards  publieksprijs krijgt gratis reclame in NRC Handelsblad en nrc.next. De Eindhovense Stichting ‘Vluchtelingen in de Knel’ werkt met asielzoekers aan hun toekomst perspectief. Dit kan in Nederland zijn of in het land van herkomst.

Kunst met dak- en thuislozen

Voor de provincies Zuid-Holland, Drenthe, Groningen en Friesland is MOVISIE nog op zoek naar maatschappelijke opvanginstellingen die graag willen deelnemen aan kunstzinnige workshops in najaar 2012. In de workshops kunnen dak- en thuislozen uiting geven aan wat voor hen belangrijk is. Het project wil duidelijk maken waarom zingeving zo belangrijk is vanuit het perspectief van dak- en thuislozen zelf. Deelname aan de workshops is gratis. Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met Petra van Leeuwen (p.vanleeuwen@movisie.nl), tel. 030-7892071.

Diaconale kieshulp

Kerk in Actie heeft met het oog op de komende verkiezingen een Diaconale kieshulp samengesteld. De programma’s van een groot aantal politieke partijen zijn hierin naast elkaar gelegd en worden vergeleken vanuit diaconaal standpunt. Het gaat hierbij niet om een kieswijzer, zoals de Stemwijzer of het Kieskompas, maar om een overzicht van onderwerpen waarbij het Diaconaat van de kerken zich nauw betrokken voelt. Uit deze vergelijking van standpunten kan de lezer zelf conclusies trekken. Ga naar de kieshulp.

Berichten

Kerk en WMO

Op vrijdag 5 oktober presenteert Herman Noordegraaf zijn Kerk en Wmo-onderzoek op de jaarlijkse studiedag van Kerk in Actie. De actuele veranderingen op het terrein van zorg en welzijn besproken worden. Het onderzoeksrapport en de volledig geactualiseerde Wmo-informatiemap voor diakenen is beschikbaar voor de deelnemers. Er zullen verschillende workshops rond het thema worden aangeboden. De dag vindt plaats in het Protestants Landelijk Dienstencentrum in Utrecht. Klik hier voor de folder.

Week tegen de Eenzaamheid

Op maandag 24 september start de Week tegen de Eenzaamheid. Kerk in Actie organiseert samen met de Coalitie Erbij een studiedag met het thema: ‘Kom de deur uit’. Met dit thema willen we het belang van het ondernemen van activiteiten buitenshuis onder de aandacht brengen. Dit is ook een oproep aan vrijwilligers! Klik hier voor de folder.

Verzet tegen armoede

De Sociale Alliantie hekelt de samenleving vanwege de erosie van de sociale zekerheid en spoort haar tegelijk aan tot correctie en vernieuwing: het moet en kan anders! Armoede en onzekerheid weg; eerlijk delen terug! Dat vraagt landelijk en lokaal een verandering van beleid. In de vijf Alliantiedagen van 2012 komen de concrete aanzetten daartoe aan bod. De start is op vrijdag 5 oktober in Drachten,  dan volgt 12 oktober in Zutphen,  26 oktober in Amsterdam en 2 november in Roermond,  9 november in Bergen op Zoom. Raadpleeg hier de folder.

De Dag van Verzet tegen Armoede is in de week van 17 oktober. Dan kunnen er plaatselijk activiteiten georganiseerd worden.
De ATD Vierde Wereldbeweging organiseert traditiegetrouw een activiteit in Den Haag.
Een organisatie die activiteiten rond armoede organiseert is de Joseph Wresinski Cultuur Stichting. Deze stichting speelt toneelstukken die gebaseerd zijn op de ervaringen van mensen die door armoede uitgesloten zijn, met en door de mensen zelf. De site van deze Stichting geeft inlichtingen over de gespeelde en te spelen stukken, bovendien de speellijst met waar en wanneer er gespeeld wordt.

Andere bijeenkomsten

Herinnering: Op 14 september 2012 organiseert de diaconale studiekring een studiedag over nieuwe kerkvormen en de aandacht voor diaconaat.

Op 12 november 2012 organiseert Windesheim een boekpresentatie en minisymposium over het gebruik van ervaringsdeskundigheid bij het verlenen van professionele zorg aan mensen met verslavingsproblemen.

Het Vakblad Fondsenwerving geeft zeer betaalbare cursussen voor mensen die zich willen verdiepen op specifieke terreinen van de fondsenwerving. Het aanbod vindt u op de website fondsenwerving online.nl.

Vragen en suggesties aan Netwerk DAK en aan elkaar

Je kunt zelf bijdragen aan de Nieuwsbrief door melding te maken van een vacature, een evenement of een ontwikkeling in het werk. Mail je vraag, opmerking of kopij naar het secretariaat van Netwerk DAK of bel 06 3 71 929 76. Als u de voicemail inspreekt dan wordt u binnen drie werkdagen terug gebeld.

Volgende Nieuwsbrief

De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond 29 september 2012.

Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, zendt u dan een e-mail naar het secretariaat.

Stichting Netwerk DAK
Door Aandacht Kracht
Catharijnesingel 121
3511 GX Utrecht
Mobiel: 06 3 71 929 76
E-mail:secretariaat@netwerkdak.nl
www.netwerkdak.nl

 

Geplaatst in Actueel, Algemeen.