Nieuwsbrief DAK juli 2013

Vacature

De Windwijzer in Vlaardingen zoekt een missionair werker voor 12 uur per week, met ingang van 1 augustus 2013.
Op de website vindt u de advertentietekst.

Oproepen

Nieuwe website

Netwerk DAK werkt hard aan een nieuwe website met meer foto’s, verhalen en informatie. Heb je een goed verhaal, ontroerende foto, pakkend filmpje? Mail het voor eind augustus! We willen een goed beeld geven van het mooie werk dat gedaan wordt.

Inloophuis toekomstbestendig?

Wat zullen de gevolgen zijn voor de inloopcentra en haar bezoekers nu de Nieuwe Wet Welzijn en de Wmo binnenkort hun effect laten zien? Die vraag staat centraal op 4 oktober tijdens het symposium waarmee Inloophuis Meet-inn te Ede zijn 25 jarig bestaan viert.

Het onderzoek laat knelpunten zien en doet aanbevelingen voor een aangepast aanbod van de inloopcentra en adviseert een andere attitude voor haar (vrijwillige) medewerkers. Deze uitkomsten, en het gesprek hierover, is voor veel bestuursleden en (vrijwillige) medewerkers van inloopcentra en diaconale opvang waardevol. Daarom nodigen wij u uit om deze actuele ervaringen en kennis met u uit te wisselen op vrijdagmiddag

Professor A. Baart (grondlegger van de Presentietheorie) is hoofdspreker op het symposium en zal in gaan op de uitkomsten van het onderzoek en zijn visie geven op de toekomstbestendigheid van inloopcentra.

Op vrijdag 22 november is de zesde landelijke netwerkdag in Amsterdam

Dit jaar bezoeken we zeven organisaties, allen op eigen wijze actief in de buurt. ’s Middags wordt het programma voortgezet in het prachtige gebouw van de diaconie van Amsterdam. Noteer de datum alvast, nadere informatie volgt in september.

Leefgemeenschap De Wonne

Van 15 tot 19 juli is de jaarlijkse mee-leef-week. De Wonne is een ‘franciscaanse’ woon- en leefgemeenschap die bestaat uit kerngroep leden en tijdelijke bewoners. Kijk hier voor het programma.

Is alles van waarde weerloos?

Trainingscentrum Kor Schippers vierde het tienjarig bestaan. Wie wil nagenieten kan hier luisteren naar de toespraken die werden gehouden tijdens deze drukbezochte middag.

Diaconie en ondernemen iets voor kerken?

De diaconale studiekring buigt zich op 5 september over de vraag of de diaconie een sociale onderneming kan zijn en over maatschappelijk ondernemen. Kijk in de bijlage voor het programma.

Zorgonderzoek Kerk in Actie 2013

Kerk in Actie krijgt steeds meer signalen dat kerkelijk werkers, diakenen en vrijwilligers zich zorgen maken over de ontwikkelingen rondom de (langdurige) zorg in Nederland. Kerk in Actie wil graag weten wat men op dit terrein al doet, welke knelpunten men signaleert en welke behoefte aan ondersteuning men heeft.

Kia wil graag inzicht krijgen in de soorten diaconale zorgactiviteiten die lokale kerken via netwerk DAK werkplekken aanbieden en aan wie zij deze zorg verlenen. Onder zorg verstaan we hier alles wat gedaan wordt voor mensen die hulp of aandacht nodig hebben, zowel individueel als met / voor groepen mensen. Het gaat dus om georganiseerde hulp en aandacht vanuit de lokale kerken/ kerkelijke organisaties. Vooral praktische hulp en psychosociale steun en begeleiding, gericht op mensen in een kwetsbare positie. Klik hier om naar het zorgonderzoek te gaan. Als u graag meer wilt vertellen over uw eigen initiatief kan dat in een aanvullend interview.

Coördinator van dit Zorgonderzoek binnen Kerk in Actie is Pieternel Ermen, p.ermen@kerkinactie.nl

Informatie

Straatpastoraat krijgt hulp van jongeren

Jongeren van M25 Zoetermeer hebben geholpen bij een viering en maaltijd van het Straatpastoraat Den Haag. De jongeren van M25 Delft hielpen bij de barbecues van Samen Stadgenoot, en activiteit van stadsdiaconaat Delft.

In M25 worden jongeren tussen de 12 en 18 jaar uitgedaagd hun grenzen te verleggen door zich in te zetten voor anderen. M25 is in 2003 ontstaan in Delft, maar sindsdien zijn er in steeds meer plaatsen in Nederland nieuwe groepen actief geworden. Op de website van M25 van het Bisdom Rotterdam vind je meer informatie.

Afgelopen maart kreeg het Straatpastoraat Den Haag ook al hulp: In het kader van NLdoet heeft een ploeg van negen medewerkers van het ministerie van WVS, de Jozefkapel van het Stadsklooster volledig schoongemaakt en gepoetst.

Fondsenwerving.nl

Op de website fondsenwerving.nl vindt u een breed aanbod van vakopleidingen en workshops fondsenwerving. In september staat op de agenda ‘wervend schrijven’, ‘introductie in de fondsenwerving’ en ‘effectief fondsenwerven in een nieuw tijdperk’. Er hangt een prijskaartje aan.

Meldpunt Voorkomen Huisuitzettingen

Eropaf! beheert een landelijk meldpunt Voorkomen Huisuitzettingen:  Bewoners, professionals en andere betrokkenen melden dreigende uitzettingen, gemiddeld dertig per maand. Eropaf! biedt actief ondersteuning in het voorkomen van de uitzetting. Zo nodig op onconventionele wijze: regelmatig alarmeert zij ook de lokale politiek. Ook twittert ze via @huisuitzetting en houdt ze op de website een blog bij.

Op basis van deze praktijkervaring maakte Eropaf! de Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen. In iedere fase van het proces dat aan een huisuitzetting voorafgaat, is omkering mogelijk.

>> Vragen en suggesties aan Netwerk DAK en aan elkaar

U kunt zelf bijdragen aan de Nieuwsbrief door melding te maken van een vacature, een evenement of een ontwikkeling in het werk. Mail je vraag, opmerking of kopij naar het secretariaat van Netwerk DAK:  secretariaat@netwerkdak.nl.

Volgende Nieuwsbrief

Eind juli verschijnt er geen nieuwsbrief. De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond 1 september a.s.

Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, zendt u dan een e-mail naar het secretariaat.

 

Geplaatst in Actueel, Samen Stadgenoot.