Waar vieringen?

Vieringen in de Mariakapel

De viering in de kapel heeft de vorm van een gebedsviering en duurt ongeveer een half uur. Er worden altijd een aantal liederen gezongen en er is een lezing uit de Bijbel met een korte uitleg van de lezing.

Een belangrijk onderdeel van de viering is de voorbede met het ontsteken van de kaarsen. In de voorbede kan iedereen alles wat hem of haar bezig houdt voor de Heer brengen, de noden maar ook de dankbaarheid.

De pastor gaat voor in de voorbede. Vaak nodigt hij diegene die dat wil uit om naar voren te komen om óók hardop een gebed voor iets of iemand uit te spreken. De voorbede wordt afgesloten door samen het Onze Vader te bidden en vervolgens naar voren te komen om een kaars aan te steken voor de dingen en/of de mensen waarvoor een ieder heeft gebeden.

We komen samen in de Mariakapel omdat zo iedereen die er is laat zien dat hij of zij gelooft in Gods liefde voor elke mens. Wie of wat je ook bent, voor God is elke mens immers gelijk aan de ander en we zijn het allemaal zijn kinderen. De mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Zo is zijn Zoon Jezus ook de broeder van elke mens en dat betekent dat alle mensen broeders en zussen van elkaar zijn.