CSFR Delft: 10 februari 2010

Eenheid van de kerk is noodzakelijk in een tijd van toenemende secularisatie. De drie forumleden die dinsdagavond j.l op uitnodiging van CSFR Delft discussieerden over de eenheid van de kerk waren het daar in ieder geval over eens. Tegelijk schuwden de drie het spreken over geschilpunten niet.

Het dispuut Johannes Calvijn nodigde drie plaatselijke voorgangers uit om hun standpunt met betrekking tot eenheid te verdedigen: de rooms-katholieke diaken Hans van Bemmel, ds. Willem-Jan Dekker van de hervormde Mattheüs-gemeente en voorganger David Koers van de christelijke gemeente ‘Levend Water’. De laatste beet de spits af in de forumdiscussie, die onder leiding stond van dispuutsmentor Karel J. van der Lelij.

Koers noemt de evangelische beweging ,,een theologie die de nadruk legt op de persoonlijke relatie met God, toegepast in het dagelijks leven.” De voorganger ziet de evangelische beweging als een stroming die door alle kerken heen werkt. ,,We zijn vertegenwoordigd in allerlei kerken en voelen ons verwant met allerlei kerken.”

De rooms-katholieke diaken Van Bemmel geeft aan te zoeken naar eenheid, maar wil daarin wel voorzichtigheid betrachten. ,,We moeten eerst zoeken naar punten waar we elkaar in vinden. Als ik naar Scheveningen ga trek ik niet in Den Haag mijn zwembroek al aan, dat is te vroeg. Zo moeten we in de kerk ook niets forceren, alles heeft zijn tijd nodig. We hebben de nodige verschillen, maar die mogen er best nog even zijn. Toch denk ik dat die eenheid wel aan het groeien is, zeker nu geloof niet meer een vanzelfsprekendheid maar een keuze is geworden. Laten we op de punten waarin we een zijn naar buiten komen. ‘Kijk hoe blij we zijn met ons geloof en met elkaar, doe je mee?’”

De kerk is al een, want door het geloof zijn christenen met elkaar verbonden in hun hoofd Jezus Christus, zo geeft Dekker zijn visie op de eenheid van de kerk weer. ,,Ik ben blij met de kerk in haar algemeenheid, maar ook blij met mijn eigen kerk, de PKN. Ik heb het leven aan de kerk te danken, ik heb er mijn God leren kennen. De kerk is Gods bedenksel, Zijn schepping, niet door mensen bedacht, maar door Hemzelf. Hij wil door de kerk Zijn heil aan de wereld schenken. Daarom moeten we er zuinig op zijn. Geloven in God kan niet zonder kerk. Ik spreek over de kerk als gemeenschap van gelovigen. Allen die verbonden zijn met Jezus Christus vormen samen de kerk. Maar de kerk moet ook nog steeds meer een worden. Het is goed en nodig dat we daar vanavond met elkaar over in gesprek gaan. Voortgaande secularisatie noopt ons om één stem te laten horen.”

De doop blijkt al aan het begin van de avond veel stof tot spreken te geven. Koerts: ,,Onze gemeente heeft dertien nationaliteiten. De doop is een gevoelig punt voor Nederlanders en West-Europeanen, voor andere gemeenteleden vormt het geen probleem. Wanneer iemand vanuit traditionele gemeente komt, is het wel een heikel punt. Er moet eerst bekering plaats vinden, voor je gedoopt mag worden. Als kind kun je niet aangeven of je gelooft of niet.” Van Bemmel: ,,Volwassendoop is mooi wanneer mensen pas op latere leeftijd tot geloof komen. Maar als kind kies je niet je eigen school, je ouders kiezen voor een bepaalde vorming. Het sacrament van de doop is geen keuze. Ik vraag me altijd af of, als je de keuze uitstelt, of het er dan nog van komt. De doop is het begin: je wordt opnieuw geboren met Christus en gaat een ander leven aan.” Dekker reageert: ,, Niet een kind kiest, niet papa en mama kiezen, maar God kiest onvoorwaardelijk voor het kind. Als ergens zichtbaar wordt dat Gods liefde onvoorwaardelijk is, dan is het wel in de doop.”

Tijdens het spreken over de rechtvaardiging door het geloof valt de klassieke scheidslijn tussen protestant en katholiek. Van Bemmel: ,,Je verdient de hemel niet alleen door goede werken. Het kruis heeft een verticale lijn, zoals de mis en het gebed, en een horizontale lijn: het omzien naar andere mensen.” Dekker: ,,Ik herken die horizontale en die verticale lijn. Toch zou ik jou willen vragen: waardoor worden wij zalig?” Van Bemmel: ,,Als ik Mattheüs 25 lees komen we alleen in de hemel als je ook je goede werken hebt gedaan. Je helpt niet die arme sloeber die daar in de goot ligt, je helpt Christus Zelf. Dat de rechtvaardiging helemaal in handen van God is, daar geloof ik niet in.”

Toch blijven de forumleden ook op dit punt zoeken naar overeenkomsten. Dekker: ,,Ik kan van jou leren: je maakt de kerk zichtbaar in de samenleving van onze stad. Dat is je beter gelukt dan mij en mijn kerk. Het is de vraag aan ons protestanten: hebben jullie wel door dat het geloof zonder de werken dood is? God zal mij ook vragen naar mijn werken. Maar dat is niet wat mij in de hemel brengt. Als ik Paulus goed begrijp worden wij door het geloof rechtvaardig. En bij dat geloof hoort dat ik vruchten draag.” Koerts: ,,Uiteindelijk brengt alleen Christus ons de redding.” Van Bemmel: ,,Maar God geeft je vervolgens wel de genade om goede werken te doen. Ik wil graag de vreugde van mijn geloof overbrengen op andere mensen, door gebed, door Bijbel lezen en door doen.” Dekker: ,,Dat is belangrijk, dat je behalve het doen ook het Evangelie verkondigt. Brood helpt, maar het levende Brood redt.”

 

Geplaatst in Algemeen.