Nieuwsbrief DAK juli 2013

Vacature

De Windwijzer in Vlaardingen zoekt een missionair werker voor 12 uur per week, met ingang van 1 augustus 2013.
Op de website vindt u de advertentietekst.

Oproepen

Nieuwe website

Netwerk DAK werkt hard aan een nieuwe website met meer foto’s, verhalen en informatie. Heb je een goed verhaal, ontroerende foto, pakkend filmpje? Mail het voor eind augustus! We willen een goed beeld geven van het mooie werk dat gedaan wordt.

Inloophuis toekomstbestendig?

Wat zullen de gevolgen zijn voor de inloopcentra en haar bezoekers nu de Nieuwe Wet Welzijn en de Wmo binnenkort hun effect laten zien? Die vraag staat centraal op 4 oktober tijdens het symposium waarmee Inloophuis Meet-inn te Ede zijn 25 jarig bestaan viert.

Het onderzoek laat knelpunten zien en doet aanbevelingen voor een aangepast aanbod van de inloopcentra en adviseert een andere attitude voor haar (vrijwillige) medewerkers. Deze uitkomsten, en het gesprek hierover, is voor veel bestuursleden en (vrijwillige) medewerkers van inloopcentra en diaconale opvang waardevol. Daarom nodigen wij u uit om deze actuele ervaringen en kennis met u uit te wisselen op vrijdagmiddag

Professor A. Baart (grondlegger van de Presentietheorie) is hoofdspreker op het symposium en zal in gaan op de uitkomsten van het onderzoek en zijn visie geven op de toekomstbestendigheid van inloopcentra.

Op vrijdag 22 november is de zesde landelijke netwerkdag in Amsterdam

Dit jaar bezoeken we zeven organisaties, allen op eigen wijze actief in de buurt. ’s Middags wordt het programma voortgezet in het prachtige gebouw van de diaconie van Amsterdam. Noteer de datum alvast, nadere informatie volgt in september.

Leefgemeenschap De Wonne

Van 15 tot 19 juli is de jaarlijkse mee-leef-week. De Wonne is een ‘franciscaanse’ woon- en leefgemeenschap die bestaat uit kerngroep leden en tijdelijke bewoners. Kijk hier voor het programma.

Is alles van waarde weerloos?

Trainingscentrum Kor Schippers vierde het tienjarig bestaan. Wie wil nagenieten kan hier luisteren naar de toespraken die werden gehouden tijdens deze drukbezochte middag.

Diaconie en ondernemen iets voor kerken?

De diaconale studiekring buigt zich op 5 september over de vraag of de diaconie een sociale onderneming kan zijn en over maatschappelijk ondernemen. Kijk in de bijlage voor het programma.

Zorgonderzoek Kerk in Actie 2013

Kerk in Actie krijgt steeds meer signalen dat kerkelijk werkers, diakenen en vrijwilligers zich zorgen maken over de ontwikkelingen rondom de (langdurige) zorg in Nederland. Kerk in Actie wil graag weten wat men op dit terrein al doet, welke knelpunten men signaleert en welke behoefte aan ondersteuning men heeft.

Kia wil graag inzicht krijgen in de soorten diaconale zorgactiviteiten die lokale kerken via netwerk DAK werkplekken aanbieden en aan wie zij deze zorg verlenen. Onder zorg verstaan we hier alles wat gedaan wordt voor mensen die hulp of aandacht nodig hebben, zowel individueel als met / voor groepen mensen. Het gaat dus om georganiseerde hulp en aandacht vanuit de lokale kerken/ kerkelijke organisaties. Vooral praktische hulp en psychosociale steun en begeleiding, gericht op mensen in een kwetsbare positie. Klik hier om naar het zorgonderzoek te gaan. Als u graag meer wilt vertellen over uw eigen initiatief kan dat in een aanvullend interview.

Coördinator van dit Zorgonderzoek binnen Kerk in Actie is Pieternel Ermen, p.ermen@kerkinactie.nl

Informatie

Straatpastoraat krijgt hulp van jongeren

Jongeren van M25 Zoetermeer hebben geholpen bij een viering en maaltijd van het Straatpastoraat Den Haag. De jongeren van M25 Delft hielpen bij de barbecues van Samen Stadgenoot, en activiteit van stadsdiaconaat Delft.

In M25 worden jongeren tussen de 12 en 18 jaar uitgedaagd hun grenzen te verleggen door zich in te zetten voor anderen. M25 is in 2003 ontstaan in Delft, maar sindsdien zijn er in steeds meer plaatsen in Nederland nieuwe groepen actief geworden. Op de website van M25 van het Bisdom Rotterdam vind je meer informatie.

Afgelopen maart kreeg het Straatpastoraat Den Haag ook al hulp: In het kader van NLdoet heeft een ploeg van negen medewerkers van het ministerie van WVS, de Jozefkapel van het Stadsklooster volledig schoongemaakt en gepoetst.

Fondsenwerving.nl

Op de website fondsenwerving.nl vindt u een breed aanbod van vakopleidingen en workshops fondsenwerving. In september staat op de agenda ‘wervend schrijven’, ‘introductie in de fondsenwerving’ en ‘effectief fondsenwerven in een nieuw tijdperk’. Er hangt een prijskaartje aan.

Meldpunt Voorkomen Huisuitzettingen

Eropaf! beheert een landelijk meldpunt Voorkomen Huisuitzettingen:  Bewoners, professionals en andere betrokkenen melden dreigende uitzettingen, gemiddeld dertig per maand. Eropaf! biedt actief ondersteuning in het voorkomen van de uitzetting. Zo nodig op onconventionele wijze: regelmatig alarmeert zij ook de lokale politiek. Ook twittert ze via @huisuitzetting en houdt ze op de website een blog bij.

Op basis van deze praktijkervaring maakte Eropaf! de Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen. In iedere fase van het proces dat aan een huisuitzetting voorafgaat, is omkering mogelijk.

>> Vragen en suggesties aan Netwerk DAK en aan elkaar

U kunt zelf bijdragen aan de Nieuwsbrief door melding te maken van een vacature, een evenement of een ontwikkeling in het werk. Mail je vraag, opmerking of kopij naar het secretariaat van Netwerk DAK:  secretariaat@netwerkdak.nl.

Volgende Nieuwsbrief

Eind juli verschijnt er geen nieuwsbrief. De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond 1 september a.s.

Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, zendt u dan een e-mail naar het secretariaat.

 

Bevrijdingsdagviering ICVG 5 mei 2013

Bevrijdingsdagviering ICVG voor mensen met een verstandelijke beperking

 

5 mei 2013, Kerk van de H.H. Franciscus en Clara, Delft

‘Vrijheid brengt blijheid’. Dat was het thema van de viering die op 5 mei plaats-vond in de kerk aan de Raamstraat. Het Stadsdiaconaat neemt sinds 2012 deel aan de vieringen die door de ICVG worden georganiseerd. Deze ‘Interkerkelijke Commissie Verstandelijk gehandicapten’ organiseert maandelijkse vieringen in verschillende kerken in o.a. Delft, Nootdorp, Pijnacker en Rijswijk. Omdat er gelukkig nogal wat kerken in de commissie participeren, was de Ursulaparochie na de Pinksterviering van 2012 bijna een jaar na dato pas weer aan de beurt. Opnieuw mocht ik voorgaan in die viering, daarin weer door velen ondersteund.

Omdat de viering op Bevrijdingsdag plaatsvond was het nogal logisch dat het thema iets met ‘vrijheid’ te maken zou hebben.

Toen de voorbereidingsgroep een tijd geleden aan de slag ging, kwam men al vrij snel uit bij het verhaal uit het boek Handelingen, het twaalfde hoofdstuk. Hierin lezen we het verhaal dat Petrus in de gevangenis wordt geworpen door Herodes, die hem wil laten veroordelen. Echter, in de nacht komt een engel van de Heer die Petrus ondanks de zware bewaking op wonderbaarlijke wijze bevrijdt. Dit verhaal werd voorgelezen en enkele van de vrienden (zo heten de kerkbezoekers behorend tot de doelgroep) beelden het verhaal uit. In het gesprek daarna bij wijze van overweging tussen de mensen in de kerk en de voorganger, kwam naar voren dat vrijheid betekent dat je kunt doen wat je wil en mag zeggen wat je denkt, maar dat sommige dingen niet mogen en sommige zaken beter niet gezegd kunnen worden. We hebben daarom regels en afspraken met elkaar ge¬maakt over wat wel en niet kan en over wat wel en niet netjes is om te zeggen. Als iedereen zich aan die regels en afspraken houden, maken we samen vrijheid.

De viering was een feestje, er werd veel gezongen onder begeleiding van de ent-housiaste muziekgroep van Peter Rodenburg. Na de viering werden er buiten een aantal duiven opgelaten…….duiven van vrede. Tenslotte zorgde het prachtige weer en gezellige sfeer in de Wending waar iedereen voor de koffie/thee en limonade aanschoof ervoor dat iedereen blij naar huis ging. Dank aan de voor-bereidingscommissie: Co Kruijswijk, Leo Vijverberg en Geertje Verre, voor alle werk dat zij hebben verzet in de aanloop naar de viering. De volgende ICVG-viering is op 9 juni om 15.00 uur in de Bethlehemkerk aan de Floresstraat.

Pastor Jan Lamberts

Omarm Christus, omarm het leven, omarm elkaar

Paasviering Stadsdiaconaat 2013

Het R.K. Stadsdiaconaat Delft en omstreken hield op woensdag, 27 maart 2013 jl. haar jaarlijkse paasviering in de Maria van Jessekerk. Op de uitnodiging stond: “voor dak- en thuislozen, verslaafden, ontheemden, ouderen, eenzamen en allen die het moeilijk hebben in en met de wereld.” Dat zegt veel over de verandering die zich binnen de gastengroep heeft voltrokken. Omdat het leven in ons land voor steeds meer mensen moeilijk wordt, zijn er ook steeds meer mensen die de boot missen, in de problemen komen. Mensen als u en ik, mensen die behoefte hebben aan wat warmte en aandacht, die op z’n tijd ook gewoon mens willen zijn. Dat zijn helaas niet alleen meer de dak- en thuislozen en verslaafden.

Onder het motto ‘Omarm Christus, omarm het leven, omarm elkaar’, werd het leven in het algemeen, het nieuwe leven van de lente máár vooral het nieuwe en eeuwige leven gevierd dat ons door de opstanding van Jezus Christus met Pasen wordt geschonken. Tegen vieren gingen de deuren open en stond de koffie/thee met Limburgse vlaai klaar. Om half zes kwam iedereen samen in de kerk voor de gebedsviering en daarna kon iedereen genieten van een lekkere maaltijd. De sfeer was goed, het was een gezellige drukte, ondanks dat het niet al te druk was. Het aantal gasten is met Pasen namelijk altijd een stuk kleiner dan met Kerstmis. De maaltijd was dit jaar wat eenvoudiger van samenstelling. Het was een bewuste keuze om op deze wijze de kosten van de Paasviering niet al te zeer te laten oplopen. Niettemin had onze leverancier, Slagerij Lander, er een heerlijke Chinees-Indische maaltijd van weten te maken.

We zijn dankbaar voor de financiële ondersteuning van enkele fondsen, Delftse ondernemers en andere gulle gevers. We zijn dankbaar voor de enorme hulp van “de kook­groep voor de dak- en thuislozen”, de jongeren van “M25” en een heleboel andere vrijwilligers. Dankzij de ijver van hun handen was alles weer perfect geregeld. De Paas­viering was weer een succes. Dank aan allen die dit mede mogelijk hebben gemaakt.

Namens het bestuur van RKSD,

Pastor Jan Lamberts

 

Digitale Nieuwsbrief DAK maart 2013

Vacature

De kerk in Nesselande is op zoek naar een missionair diaconaal kerkelijk werker voor 0,5 fte. Kijk op de website voor meer informatie. Reageren kan tot 15 maart 2013.

Voor Diaconaal Centrum De Bron in Zaandam is Kerk in Actie op zoek naar een diaconaal werker. Kijk op de website voor de volledige vacaturetekst. Reageren kan tot 18 maart.

Aankondigingen Netwerk DAK

Verslag vijfde landelijke netwerkdag

Het verslag van de vijfde landelijke netwerkdag over de samenwerking tussen gemeente en inloophuis, wordt binnenkort toegezonden aan alle aangesloten organisaties. Voor wie niet kan wachten, is het verslag te downloaden op de website.

Materiaal voor inloophuizen

Else Rosa ontwikkelde een handleiding voor vier toerustings-bijeenkomsten. Coördinatoren van inloophuizen kunnen met deze handleiding aan de slag. U kunt ook Else Rosa vragen om de bijeenkomsten te begeleiden. Uitwisseling met gesloten beurzen is een andere mogelijkheid: als twee inloophuizen allebei de bijeenkomsten willen organiseren kunnen de coördinatoren wisselen, zodat beide plekken iemand van buiten hebben.
Het materiaal is te vinden op de website.

Internationale vrouwendag

Het Ronde Tafelhuis in Tilburg geeft een interessante invulling aan internationale vrouwendag. Zij organiseren een gespreksavond over ‘De vrouw als voortrekker in geloof’. De vrouw levert vaak op de achtergrond een grote bijdrage aan het voorbestaan van haar religie. Maar wat is haar rol en wat zijn haar toebedeelde taken? Passen die nog wel in de tijd van nu? Tijdens de gespreksavond praten 2 vrouwen met verschillende achtergronden over wat vrouwen zelf kunnen doen om hun positie te veranderen binnen het geloof. Meer informatie op de website van het Ronde Tafelhuis.

Stimuleringsfonds Diaconie in Brabant

Organisaties in Brabant die een diaconale activiteit willen organiseren, dan wel ondersteuning voor bestuur of vrijwilligersbeleid willen, kunnen een beroep doen op het stimuleringsfonds diakonie. Het aanvraagformulier vindt u op onze website. Voor meer informatie over het fonds kunt u contact opnemen met Tine Ansems van Stichting de Vonk. Deze stichting heeft ook mogelijkheden om bestaande en nieuwe initiatieven in het gebied van de bisdommen Breda en ’s-Hertogenbosch te ondersteunen.

Vrijwilligerswerk, kracht en zwakte

Gerhard ter Beek, werkzaam bij Open Hof in Groningen, schreef tijdens zijn studieverlof over vrijwilligerswerk in inloophuizen en diaconie. Hij omschrijft eerst wat diaconaat is, dan beschrijft hij de situatie in Duitsland en Nederland. Hij gaat in op diaconaat versus hulpverlening. Ook reflecteert hij op de stelling van James Kennedy dat vrijwilligers vaak een belang hebben bij hun vrijwilligerswerk. Kijk hier voor het hele studieverslag.

Stem in de stad krijgt nieuwe pastor

Ranfar Kouwijzer is benoemd tot Pastor van Stem in de Stad, oecumenisch diaconaal centrum te Haarlem. Hij is één van de initiatiefnemers en organisatoren van ‘De Preek van de Leek’ en was  betrokken bij de Vluchtkerk in Amsterdam.
Stem in de Stad is een oecumenisch diaconaal centrum in de binnenstad van Haarlem dat dichtbij mensen in nood wil zijn.  Stem in de Stad heeft 8 medewerkers in dienst. Het werk wordt verder gedragen door 225 vrijwilligers.

Beraad Grote Steden

Graag informeren wij u alvast dat op donderdag 18 april a.s. de voorjaarsconferentie van BGS wordt gehouden. Het project ‘Sense & the City’ zal centraal staan. Wat kunnen ‘creatieven’ betekenen voor diaconale projecten,  is een van de vragen waar professor Herman Noordegraaf op in zal gaan. Vanuit Netwerk DAK mogen drie mensen aan de conferentie deelnemen. Als u interesse heeft, kunt u zich aanmelden.

Oproepen

Voorjaarsconferentie Disk

Op dinsdag 19 maart 2013 organiseren Landelijk bureau DISK, het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad en de Oecumenische Studiekring een bijeenkomst over het jaarthema van Arbeidspastoraat DISK Flexibel en bezield?  Kijk hier voor het volledige programma en het aanmeldformulier.

Euregionale Oecumenische Conferentie 2013

Omzien naar ….. het diaconale engagement van de parochie, is de titel van deze conferentie op donderdag 25 april 2013 10.00 – 16.30 uur, in het August Pieper Hause in Aken.

In het programma zijn twee inleidingen en drie workshops:

Drie workshops met praktijkvoorbeelden:

  • 1. Engagement voor ouderen (Mönchengladbach en Eupen)
  • 2. Engagement vanuit de gemeente/parochie (dekenaat Horst; prot. + rk Maasbracht; Ev. Gemeinde Gemünd)
  • 3. Engagement voor benadeelden (Heerlen en Maastricht; Hasselt)

Meer informatie kunt u opvragen bij Hub Vossen, Dienst Kerk en Samenleving bisdom Roermond

>> Vragen en suggesties aan Netwerk DAK en aan elkaar

Je kunt zelf bijdragen aan de Nieuwsbrief door melding te maken van een vacature, een evenement of een ontwikkeling in het werk. Mail je vraag, opmerking of kopij naar het secretariaat van Netwerk DAK:  secretariaat@netwerkdak.nl.

Volgende Nieuwsbrief

De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond 1 april a.s.

Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, zendt u dan een e-mail naar het secretariaat.

 

 

Pelgrimage in Delft 2013

Iona pelgrimage

Iona is een klein eiland voor de Noordwestkust van Schotland. De Iona Community, een internationale oecumenische gemeenschap, biedt mensen de mogelijkheid om hier een week lang in gemeenschap te leven in een gerestaureerde abdij of in een modern centrum. Elke dinsdag organiseert zij een pelgrimage over het eiland. De tocht voert langs plaatsen van historisch en religieus belang, waarbij wordt stil gestaan bij de levensweg van elke mens en van de wereld.

Stadspelgrimage

Maar waarom alleen een pelgrimage organiseren op een eiland vol natuurschoon? In een grote stad bevinden zich zeker zoveel plekken die zich lenen voor een bezinning op de levensweg.

De Iona Community heeft in 1997 voor het eerst een stadspelgrimage gehouden in Glasgow. Aanleiding was de 1400e sterfdag van de heilige Columba, die nauw verbonden is met Iona. De tocht begon in Govan, waar de stichter van de Iona Community George MacLeod predikant was. Ze voerde daarna langs allerlei plekken in de binnenstad die verbonden zijn met de strijd tegen armoede en onrecht en werd afgesloten in de Gorbal’s. In deze achterstandsbuurt zijn leden van de Iona Community altijd heel actief geweest.

De ervaringen met deze stadspelgrimage waren zo positief, dat zij nu een vast onderdeel is in het programma voor nieuwe leden en medewerkers van de Iona Community. En ze krijgt elders navolging.

Stadspelgrimage in Delft

De Ursulaparochie in Delft heeft in 2012 drie avonden georganiseerd over Iona en de Iona Community. Het Rk Stadsdiaconaat Delft zet zich in om de diaconie in de vier parochiekernen en op stadsniveau te bevorderen. Een stadspelgrimage samen met de Nederlandse Ionagroep is een mooie gelegenheid om nader kennis te maken met de kerkelijke inzet voor armen in heden en verleden in de stad Delft en met de spiritualiteit van de Iona Community.

Klik hier voor de folder.

Nieuwsbrief Netwerk DAK februari 2013

Vacature

Vacature projectmedewerker Diaconaction/M25 Het bisdom Roermond heeft een vacature voor 0,6 fte voor het project Diaconaction/M25. Solliciteren kan tot 10 februari 2013. Meer lezen …

Nieuws uit het netwerk

Contact Heeft u vragen rondom vrijwilligers, beleid, WMO, beheer of andere zaken, kijk dan eens op de informatiebank op de website of neem contact op met coördinator Helma Hurkens, 06-37192976.

Nieuwe medewerkers in Rotterdam De katholieke presentie in het Pastoraat Oude Wijken in Rotterdam krijgt een doorstart. Hein Steneker gaan voor 0,8 fte en Stef Kleinherenbrink voor 0,3 fte aan de slag. Ze gaan eerst onderzoeken waar in Rotterdam de katholieke presentie het meest wenselijk is.

Bij Jeugdhaven Charlois ’t Anker in Rotterdam is per 1 januari Helma Boot benoemd als nieuwe coördinator. Zij gaat zorgen voor het medewerkers-beleid, de p.r. en het opzetten van nieuwe activiteiten voor kinderen, tieners en hun ouders. www.jeugdhavenhetanker.nl.

Heropening Oase bij Stek in Den Haag De Oase wordt op 16 februari 2013 heropend, nadat alles opnieuw is geschilderd en ingericht. Het buurthuis herbergt nu een aantal mooie projecten die onderling samenwerken: de Laakkapel, Kariboe Bibi, Maximine en een afdeling van het Schulphulpmaatje project. Sinds twee weken is daar een buurtbieb bijgekomen. De Oase wordt met dit alles nog belangrijker voor en van de buurt.

ROC-vrijwilligers in Nijmegen

In de Nieuwsflits van ‘De Verwondering, koffiehuis met een luisterend oor’  is te lezen hoe zij met kerst 2012 geholpen werden door het ROC. Studenten van het ROC verzorgden de kerstversiering. Vervolgens togen twee medewerkers van de Verwondering naar het ROC waar tijdens een kerstmarkt € 200 werd opgehaald. Met deze en bijdragen van vrijwilligers en andere organisaties verzorgde De Verwondering voor honderd gasten een kerstmaaltijd. Dit is een mooi voorbeeld van samenwerking, want door deze aanpak worden vaste vrijwilligers ontlast en wordt het koffiehuis bekender. Lees hier de hele nieuwsflits.

Lezen

25 jaar buurtpastor in het Wittevrouwenveld Maastricht Ter gelegenheid van haar afscheid heeft Gabriëlla de Keukeleire haar werk en de ontwikkelingen in het buurtpastoraat op schrift gesteld; ‘25 jaar buurtpastor in het Wittevrouwenveld Maastricht’. Een bijzonder boek waarin zij aangeeft welke betekenis deze werkplek voor haar gehad heeft. Hoe zij zelf als vrouw en als theologe in totaal andere werelden terecht kwam en daar leerde van de mensen die zij ontmoette.

Met prachtige teksten heeft zij haar mensen deelgenoot gemaakt van deze weg door haar leven. Haar werken in deze tijd van zoeken naar toekomst en houvast in een wereld die, zeker in deze Maastrichtse volkswijk, verscheurd lijkt door de jarenlange sloop- en bouwwerkzaamheden. Door renovatie en vernieuwing. Door verdeeldheid in de samenleving.

Door haar aangrijpende gedichten heeft zij het fragiele in omgang met de vrouwen gezocht en vastgehouden. Met haar boek heeft zij de presentiebenadering  op een ontroerende wijze verdiept en verrijkt. Het is door haar hart gegaan! Meer lezen …

Het gevecht, het leven van verslaafden van binnenuit

Een jaar lang volgde Rob van Olm het leven van verslaafden binnen de verslavingszorginstelling Bouman GGZ in Rotterdam. Van binnenuit beschrijft hij hun gevecht en de wereld om hen heen. Dat resulteerde in een boek over nederlagen en kleine triomfen. Meer lezen …

WMO-informatiemap van Kerk in Actie De geactualiseerde WMO-informatiemap van Kerk in Actie is een degelijke bron van informatie. Er staan hoofstukken in over de rol en taken van lokale overheid en kerken binnen de WMO, een stappenplan ‘diaconie en WMO’, tips over samenwerken met andere organisaties. Voorts alle achtergronden over de veranderingen in welzijn en zorg. De map is een schat aan informatie voor organisaties die zoeken naar uitbreiding van hun activiteiten. U kunt de map voor 3 euro bestellen bij Kerk in Actie. U kunt de map ook downloaden.

Beraad Grote Steden

Netwerk DAK is partner lid van het Beraad Grote Steden. Het Beraad Grote Steden is een samenwerkingsverband binnen de PKN. In november was er een dag herstructurering van kerken. Kijk hier voor het verslag.

Schuldhulpverlening

Inloopcentra die te maken hebben met schuldhulpverlening, kunnen gebruik maken van de ervaringen die bij andere projecten zijn opgedaan. Ervaringen van 24 projecten zijn onderzocht en gebundeld door het Verwey-Jonker instituut. Vrijwillig, effectief en efficiënt. Handreiking voor de inzet van vrijwilligers bij schuldhulpverlening, T. Nederland, D. Oudenampsen, M. Stavenuiter.

Aankondigingen

Ab Harrewijn Prijs zoekt nominaties

Iedereen die een inspirerend initiatief kent, solidair, creatief, wijzend op een nood of een taboe in de samenleving, wordt opgeroepen de jury daarop te attenderen voor 1 maart 2013. Meer lezen …

Cursussen over armoedebestrijding

Stichting Clip biedt cursussen voor cliëntenraden en lokale groepen rond armoedebestrijding. Er is een vast aanbod van cursussen en u kunt ook een cursus op maat laten verzorgen. Meer lezen…

>> Vragen en suggesties aan Netwerk DAK en aan elkaar

Je kunt zelf bijdragen aan de Nieuwsbrief door melding te maken van een vacature, een evenement of een ontwikkeling in het werk. Mail je vraag, opmerking of kopij naar het secretariaat van Netwerk DAK.

Volgende Nieuwsbrief

De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond 1 maart

Mocht u de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, zendt u dan een e-mail naar het secretariaat.

 

Kerstmis in twee verschillende werelden

Hieronder vindt u een krantenartikel van 20 december 2012 uit het blad “De Schakel” Midden Delftland/ De lier waarin diaken Jan Lamberts vertelt over Kerstmis in twee werelden.

Klik op de foto voor een vergroting